نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,252,527 91.18 7,241,978 96.86 6,813,352 98.36 6,430,489 98.96
اوراق مشارکت 6,413 0.47 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 79,650 5.8 149,312 2 11,044 0.16 1,912 0.03
وجه نقد 42 0 116 0 111 0 117 0
واحد صندوق 182 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 34,835 2.54 85,401 1.14 102,229 1.48 65,231 1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 524,309 38.17 4,038,972 54.02 3,845,733 55.52 3,562,430 54.83