نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,088,204 90.07 8,339,768 96.24 7,276,772 93.11 7,338,599 98.75
اوراق مشارکت 6,589 0.55 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 79,656 6.59 256,125 2.96 426,010 5.45 37,516 0.5
وجه نقد 40 0 121 0 119 0 119 0
واحد صندوق 195 0.02 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 33,448 2.77 69,424 0.8 112,500 1.44 55,358 0.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 426,026 35.26 4,160,267 48.01 3,677,300 47.05 3,861,963 51.97