نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاري فارابي 980 %98.00
2 شركت سرمايه گذاري ارس صبا 20 %2.00