نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری ٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه ٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق ٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر ٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار توجه: مبالغ اضافه پرداختی، ظرف دو روز کاری پس از ارائه درخواست صدور گواهی سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق به حساب بانکی سرمایه‌گذار عودت داده می‌شود.

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری ٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر ٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است ٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی ٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی توجه: در صورتی‌که درخواست ابطال قبل از ساعت 16 ارائه شده ‌باشد، قيمت ابطال هر واحد سرمايه‌گذاري معادل قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال و در صورتی‌که درخواست ابطال پس از ساعت 16 ارائه شده‌، معادل قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان دو روز کاری پس از ارائه درخواست ابطال خواهد بود. مدیر صندوق موظف است وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال یا هزینه‌های مربوطه، ظرف 7 روز از تاریخ درخواست، منحصراً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به‌گونه‌ای که قبلاً اعلام شده‌است؛ واریز کند. قيمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طريق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنين تارنماي صندوق به طور روزانه اعلام مي‌گردد.

حساب‌های بانکی

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 خاورمیانه مهستان 1005-10-810-707073655 IR760780100510810707073655
2 خاورمیانه مهستان شماره کارت 5859477010023480