نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1399/05/22 (تمدید مدت فعالیت صندوق)