نصب همراه صندوق fundMobileApp

تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مورخ 1399/05/22 ساعت 10:00- تجزیه واحدها

1- افزودن تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری به اختیارات مجمع

2- افزودن تبصره ای در مفاد ماده 7 اساسنامه مبنی بر امکان افزایش تعداد واحدهای ممتاز در زمان تجزیه واحدهای

  صندوق و اصلاح تعداد واحدهای ممتاز صندوق   

3- تصویب مفاد ابلاغیه شماره 12020088

 


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل