نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/22ساعت 11:00 مبنی بر افزایش سقف واحدها و اصلاح مفاد امیدنامه

مصوبات صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/22ساعت 11:00 و تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر1- افزایش سقف واحدها و تجزیه واحدهای سرمایه گذاری 2- اصلاح ترکیب دارایی ها (افزودن امکان مشارکت صندوق در قراردادهای فروش تعهدی)مفاد 2-3 امیدنامه مطابق با ابلاغیه 12020147 3- اصلاح بند 2-2-5 امیدنامه مطابق باابلاغیه شماره 12020088