نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1398/05/19 -تغییرات بند "د" ماده 22 اساسنامه -(کاهش تعدادواحدهای سرمایه گذاری به 1 واحد)

تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1398/05/19 -تغییرات بند "د" ماده 22 اساسنامه -(کاهش تعدادواحدهای سرمایه گذاری به 1 واحد)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل