نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع سالیانه صندوق مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ 1398/11/07

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند مجمع سالیانه صندوق د رتاریخ 1398/11/07 در ساعت 14:00در محل اقامت صندوق تشکیل گردید .