نصب همراه صندوق fundMobileApp

تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1398/08/28-تغییرات بند 3-2 امیدنامه ( اضافه کردن نصاب سرمایه گذاری در بازار پایه )

تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1398/08/28-تغییرات بند 3-2 امیدنامه ( اضافه کردن نصاب سرمایه گذاری در بازار پایه )


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل