نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی میرساند، نام صندوق از "مشترک فارابی" به "مشترک یکم اکسیر فارابی" تغییر کرد./