نصب همراه صندوق fundMobileApp

تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی، ثبت شده به شماره ١٠٧٤٣ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ١٠٠ % دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان و با حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، راس ساعت ١٤ روز یکشنبه مورخ ٢٧/١١/١٣٩٢ طبق دعوت قبلی در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری فارابی) تشکیل گردید.