نصب همراه صندوق fundMobileApp

انتقال بخشی از واحد های ممتاز صندوق

بدین وسیله به اطلاع میرساند مالکیت تعداد بیست واحد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، به شرکت سرمایه گذاری ارس صبا منتقل شد.