نصب همراه صندوق fundMobileApp

تعدیل NAV صندوق بر اساس تبصره واحده بند ١ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق ها

با توجه به تغییر شرایط برخی صنایع به ویژه صنعت پتروشیمی و توقف نمادهای این صنعت، ارزش سهام مرتبط اصلاح گردیده و ارزش واحدهای صندوق تعدیل گشته است.
مقتضی است دارندگان واحدهای صندوق فارابی، با در نظر گرفتن مورد فوق تصمیمات مناسب را اتخاذ نمایند.