نصب همراه صندوق fundMobileApp

امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران، برای صند...

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی ثبت شده به شماره ١٠٧٤٣ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ١٠٠ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ١٦ روز چهارشنبه مورخ ششم شهریور ماه ١٣٩٢ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرتهران خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی کوچه یازدهم نبش کوچه فراهانی پور شماره ١٢ تشکیل گردید.

مجمع صندوق با حضور ١٠٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ٢٨ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
١- آقای رحمان بابازاده به سمت رئیس مجمع؛
٢- آقای محمد دارستانی فراهانی به سمت ناظر اول؛
٣- آقای حسین جعفری زاده به سمت ناظر دوم؛
٤- آقای علیرضا لیملی به سمت دبیر مجمع.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:
الف) عبارت" و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند" به انتهای  بند ٢-٢-١ امیدنامۀ صندوق اضافه گردد؛    
ب) عبارت" و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند" به انتهای  بند ٢-٢-٢ امیدنامۀ صندوق اضافه گردد؛
ج) در جدول نصاب های بند ٢- ٣ امیدنامه صندوق عبارت" و بازار دوم" بعد از عبارت" بازار اول" اضافه شود.