نصب همراه صندوق fundMobileApp

بالاترين بازده صندوقهاي سرمايه گذاري در سالگرد تاسيس صندوق سرمايه گذاري فارابي

صندوق سرمايه گذاري فارابي در روزهايي كه به تازگي وارد دومين سال فعاليت خود شده است توانست در صدر بازدهي صندوقهاي سرمايه گذاري قرار گيرد.
به گزارش سايت Fipiran اين صندوق در روز ٣٧١ فعاليت خود با ٦٧.٣% بازدهي ، بالاتر از صندوقهاي سرمايه گذاري پويا و آگاه قرار گرفت.
مديريت كارگزاري فارابي ضمن تبريك به سرمايه گذاران محترم بدينوسيله مراتب تشكر خود را از ايشان كه با پذيره نويسي و سرمايه گذاري اعتماد خود را به صندوق ابراز كرده اند اعلام مي دارد.