نصب همراه صندوق fundMobileApp

برترين صندوق هفته پنجم منتهي به ٠٣/٠٢/١٣٨٩

صندوق سرمايه گذاري مشترك فارابي بعنوان صندوق برتر هفته اخيرانتخاب شد، صندوق فارابي  با كسب ٨٨/٥ درصد بازدهي توانست در جايگاه نخست صندوقهاي سرمايه گذاري قرار گيرد.