نصب همراه صندوق fundMobileApp

اصلاح NAV

به اطلاع دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري عادي و ممتاز صندوق سرمايه گذاري مشترک فارابی مي رساند كه به علت اختلال در سیستم به روزرسانی صندوق و عدم ثبت خرید تعداد١٥٠،٠٠٠ سهم سایپا و تعداد ١٤،٥٩٥ سهم بانک اقتصاد نوین در تاریخ ٠٣/١٢/١٣٨٨ ودر نتیجه محاسبه اشتباه در NAV با کسب اجازه از سازمان بورس و اوراق بهادارنسبت به ثبت خریدهای فوق اقدام واصلاح NAV  تا تاریخ ١٠/١٢/١٣٨٨ صورت گرفت.