نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع فوق العاده

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی ، باحضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز  شرکت کارگزاری فارابی دارنده ١٠٠٠واحد سرمایه گذاری ممتاز به شرح ذیل راس ساعت ١٥ مورخه ٣٠/٠٩/١٣٨٨  در دفتر مرکزی شرکت کارگزاری فارابی جهت تصمیم گیری در خصوص  تغییرات واصلاحات لازم در امیدنامه صندوق تشکیل گردید..
تغییرات ذیل مورد توافق اعضاء قرارگرفت:
١- افزودن عبارت "وبازار اول فرابورس" به انتهای بند اول ودوم از بند ٢-٢-مربوط به اهداف و استراتژی های صندوق :
٢-٢-١: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
٢-٢-٢: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وبازار اول فرابورس؛

٢- جایگزین نمودن جدول زیر به جای جدول بند ٣-٢ امیدنامه :
شرح                                                                  نسبت از كل دارايي‌هاي صندوق 
١-سهام و حق‌تقدم منتشره از طرف يك ناشر 

١-١    پذیرفته شده در بورس تهران                             حداكثر١٠% از دارایی‌های صندوق 
١-٢   پذیرفته شده در فرابورس ایران                          حداکثر٥% از دارایی های صندوق 
    
٢- سهام و حق‌تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت حداکثر %٣٠ از کل دارایی هایی    صندوق 

 
  ٣-سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس حداکثر %٢٠از کل دارایی های صندوق 
 ٤-سهام وحق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر %٥ از کل سهام وحق تقدم منتشره ناشر

فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند ١ جدول فوق تا ١٥% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد. 

     در ضمن  ردیف زیر به انتهای جدول ٨-٣ امیدنامه ی صندوق سرمایه گذاری اضافه گردید؛
          

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف١٠٠ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته وبا تصویب مجمع صندوق.****

           و توضیحات زیرنیز به انتهای جداول فوق در امیدنامه ی صندوق های یادشده اضافه گردید؛
****هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک می شود.