نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/01/16 ـ افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق 1400/01/16
تائیدیه صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي مالي منتهي به 1399/08/26 1400/01/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی تاریخ 1400/01/16 ـ افزایش هزینه‌های صندوق 1399/12/27
تصویر آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی مربوط به مجمع 1399/05/22-تجزیه واحدهای صندوق صندوق 1399/11/15
اسامی حاضرین مجمع سالیانه مورخ 1399/11/05ساعت 11:00 1399/11/05
آگهي دعوت به مجمع ساليانه مورخ 1399/11/05 ساعت11:00 1399/10/23
تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1399/05/22 (تمدید مدت فعالیت صندوق) 1399/10/02
آگهی روزنامه کثیر النتشار مجمع سالیانه منتهی به 1398/08/26 1399/06/24
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مورخ 1399/05/22 ساعت 10:00- تجزیه واحدها 1399/06/04
آگهی روزنامه اطلاعات مجمع 1399/05/22 1399/06/04
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مورخ 1399/05/22 ساعت 9:00- تمدید مجوز فعالیت 1399/06/02
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/22ساعت 11:00 مبنی بر افزایش سقف واحدها و اصلاح مفاد امیدنامه 1399/05/29
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ساعت 09:00 مورخ 1399/05/22 1399/05/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/22ساعت 11:00 - افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/05/12
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/22ساعت 9:00 - تمدید مجوز فعالیت 1399/05/12
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 7 بهمن ماه 1398(مفاد بند 1 و 3 ابلاغیه 12020088 سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه ) 1399/01/05
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي مالي منتهي به 1398/08/26 1399/01/05
صورتجلسه مجمع مورخ 7 بهمن ماه 1398(تغییر هزینه های صندوق) 1399/01/05
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی مورخ 1398/11/07 1398/11/07
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ 1398/11/07 1398/10/25
تصویر آگهی تغییرات مربوط به مجمع 1398/08/28-تغییرات بند 3-2 امیدنامه ( اضافه کردن نصاب سرمایه گذاری در بازار پایه ) 1398/10/24
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/28 1398/10/15
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/08/28 1398/08/28
تصویر روزنامه اطلاعات 1398/07/24
صورتجلسه و لیست حاضرین در مجمع 19 مرداد 1398 1398/05/20
صورتجلسه مجمع مورخ 7 بهمن ماه 1397 و تائیدیه سبا 1397/11/17
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/07 1397/11/08
آگهی دعوت به مجمع 1397/10/26
صورتجلسه مجمع مورخ 28 بهمن ماه 1396 و تائیدیه سبا 1396/12/19
آگهی روزنامه اطلاعات - مجمع مورخ 17 مرداد ماه 1396 1396/10/10
صورتجلسه مجمع مورخ 17 مرداد ماه 1396 و تائیدیه سبا 1396/07/16
آگهی روزنامه اطلاعات - مجمع مورخ 9 اسفند ماه 1395 1396/05/10
صورتجلسه مجمع مورخ 9 اسفند ماه 1395 و تائیدیه سبا 1396/03/01
صورتجلسه مجمع مورخ 9 اسفند ماه 1395 1395/12/18
آگهی روزنامه اطلاعات - مجمع مورخ 29 دی ماه 1395 - اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری 1395/11/25
صورتجلسه مجمع مورخ 29 دی ماه 1395 - اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری 1395/11/23
روزنامه اطلاعات - مجمع مورخ 22/12/1394 1395/10/05
صورتجلسه مجمع مورخ 9 خرداد ماه 1395 1395/05/13
صورتجلسه مجمع سالیانه برای سال مالی منتهی به 26 آبان ماه 1394 1395/03/12
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی مورخ 1394-03-02 1394/03/27
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی مورخ 06-11-1393 1394/02/29
صورت جلسه مجمع تغییر بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی 1394/02/22
صورتجلسه مجمع تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی 1393/08/06
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی 1393/06/18
صورتجلسه مجمع تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی 1393/06/18
صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی 1393/06/18
صورتجلسه مجمع سالیانه برای سال مالی منتهی به 26 آبان ماه 1392 1392/12/11
صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص انتقال بخشی از واحد های ممتاز صندوق 1392/12/11
صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص افزایش سقف واحد های قابل صدور 1392/11/05
صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 1392/06/12
صورتجلسه مجمع سالیانه برای سال مالی منتهی به 26 آبان ماه 1391 1391/12/20
صورت جلسه مجمع دوره مالی منتهی به 26/8/1390 1391/09/01
صورتجلسه مجمع 1388/09/30
مجمع موسسين 1388/08/09