نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي دوره 1ماهه منتهي به 1400/01/26 1400/01/30
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي دوره 1ماهه منتهي به 1399/12/26 1399/12/27
صورت هاي مالي براي دوره سه ماهه منتهي به 26 بهمن 1399 1399/12/24
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 26 بهمن 1399 1399/12/24
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي دوره 1ماهه منتهي به 1399/11/26 1399/11/29
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي دوره 1ماهه منتهي به 1399/10/26 1399/11/04
صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1399/08/26(حسابرسي شده ) 1399/10/14
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1399/08/26-حسابرسی شده 1399/10/14
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي دوره 1ماهه منتهي به 1399/9/26 1399/10/06
گزارش عملکرد مدیر برای سال منتهی به 26 آبان 1399-حسابرسی نشده 1399/09/22
صورتهای مالی برای سال منتهی به 26 آبان 1399-حسابرسی نشده 1399/09/22
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1399/08/26 1399/09/01
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي دوره 1ماهه منتهي به 1399/7/26 1399/07/30
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به1399/06/26 1399/07/05
گزارش عملکرد مدیر برای دوره 9ماهه منتهی به 1399/05/26(حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1399/06/31
صورت های مالی میاندوره ای دوره نه ماهه منتهی به 26 مرداد 1399(حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 1399/06/31
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 26 مرداد 1399(حسابرسی نشده) 1399/06/26
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 26 مرداد 1399(حسابرسی نشده) 1399/06/26
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1399/05/26 1399/06/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1399/04/26 1399/05/05
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 26 اردیبهشت1399(حسابرسی شده) 1399/04/15
گزارش عملکرد مدیر برای دوره 6ماهه منتهی به 1399/02/26(حسابرسی شده) 1399/04/15
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی 1399/03/26 1399/04/05
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 26 اردیبهشت1399(حسابرسی نشده) 1399/03/25
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 26 اردیبهشت1399(حسابرسی نشده) 1399/03/25
ثبت صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق منتهی به1398/08/26 1399/03/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1399/02/26 1399/03/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1399/01/26 1399/02/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/12/26 1398/12/28
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 26 بهمن 1398 1398/12/25
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 26 بهمن 1398 1398/12/25
صورت های مالی( اصلاح شده) برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1398- حسابرسی شده 1398/12/24
صورت های مالی( اصلاح شده) برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 26 اردیبهشت 1398- حسابرسی شده 1398/12/24
صورت های مالی ( اصلاح شده) برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1397-حسابرسی شده 1398/12/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/11/26 1398/12/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/26 1398/11/02
گزارش عملکرد برای سال منتهی به 26 آبان 1398-حسابرسی شده 1398/10/21
صورتهای مالی برای سال منتهی به 26 آبان 1398-حسابرسی شده 1398/10/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1398/09/26 1398/10/03
صورت عملکرد برای سال منتهی به 26 آبان 1398-حسابرسی نشده 1398/09/26
صورتهای مالی برای سال منتهی به 26 آبان 1398-حسابرسی نشده 1398/09/26
صورت وضعیت پرتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/26 1398/09/04
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1398/07/26 1398/08/01
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1398/06/31 1398/07/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 26 مرداد ماه 1398 1398/06/26
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 26 مرداد ماه 1398 1398/06/26
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1398/04/31 1398/05/08
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 26 اردیبهشت 1398-حسابرسی شده 1398/04/12
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 26 اردیبهشت 1398-حسابرسی شده 1398/04/12
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 26 اردیبهشت 1398-حسابرسی نشده 1398/03/22
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 26 اردیبهشت 1398-حسابرسی نشده 1398/03/22
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/03/07
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/01/07
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 26 بهمن 1397 1397/12/22
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 26 بهمن 1397 1397/12/22
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1397 - حسابرسی شده 1397/10/15
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1397 - حسابرسی شده 1397/10/15
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1397 - حسابرسی نشده 1397/09/25
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1397 - حسابرسی نشده 1397/09/25
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 30 مهر ماه 1397 1397/08/07
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 97/06/31 1397/07/10
صورتهای مالی برای دوره میانی 9 ماهه منتهی به 26 مردادماه 1397 1397/06/24
گزارش عملکرد برای دوره میانی 9 ماهه منتهی به 26 مرداد ماه 1397 1397/06/13
صورتهای مالی برای دوره میانی 9 ماهه منتهی به 26 مرداد ماه 1397 1397/06/13
صورت وضعیت پرتفوی 1 ماهه منتهی به 97/05/31 1397/06/05
صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1397 - حسابرسی شده 1397/05/06
گزارش عملکرد براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1397 - حسابرسی شده 1397/05/06
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 1397/04/10
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1397 - حسابرسی نشده 1397/03/29
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1397 -حسابرسی نشده 1397/03/13
گزارش عملکرد براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1397 -حسابرسی نشده 1397/03/13
صورت وضعيت پرتفوي دوره ي 1 ماهه منتهي به 1397/02/31 1397/03/09
صورت وضعيت پرتفوي دوره ي 1 ماهه منتهي به 1397/01/31 1397/02/09
صورت وضعيت پرتفوي دوره ي 1 ماهه منتهي به 1396/12/29 1397/01/08
صورت های مالی براي دوره مياني 3ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1396 1396/12/26
گزارش عملکرد براي دوره مياني 3ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1396 1396/12/26
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
صورت وضعیت پرتفوی دوره ی 1 ماهه منتهی به 1396/10/30 1396/11/09
گزارش افشای ماهانه پورتفو - آذر 96 1396/10/13
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1396 - حسابرسی شده 1396/10/12
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1396 - حسابرسی شده 1396/10/12
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1396 1396/09/19
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1396 - حسابرسی نشده 1396/09/19
صورتهاي مالي براي دوره مياني 9ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1396 1396/07/02
صورتهاي مالي براي دوره مياني 9ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1396 1396/06/14
گزارش عملکرد براي دوره مياني 9ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1396 1396/06/14
گزارش عملکرد براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1396 - حسابرسی شده 1396/04/19
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1396 - حسابرسی شده 1396/04/19
گزارش عملکرد براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1396 1396/04/13
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1396 -حسابرسی نشده 1396/04/13
گزارش عملکرد براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1396 1396/03/10
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1396 -حسابرسی نشده 1396/03/10
صورت های مالی براي دوره مياني 3ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1395 1395/12/25
صورت های مالی براي دوره مياني 3ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1395 1395/12/15
1395/12/04
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1395 - حسابرسی شده 1395/11/18
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1395 1395/09/17
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1395 - حسابرسی نشده 1395/09/06
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1395 1395/09/01
صورتهاي مالي براي دوره مياني 9ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1395 1395/06/21
گزارش عملکرد براي دوره مياني 9ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1395 1395/06/16
صورتهاي مالي براي دوره مياني 9ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1395 1395/06/16
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1395 - حسابرسی شده 1395/06/02
گزارش عملکرد براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/24
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1395 -حسابرسی نشده 1395/03/23
صورتهای مالی برای دوره میانی 3ماهه منتهی به 26 بهمن 1394 1394/12/25
گزارش عملکرد صندوق برای دوره میانی 3ماهه منتهی به 26 بهمن 1394 1394/12/22
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1394 - حسابرسی شده 1394/12/08
صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1394 - حسابرسی نشده 1394/09/23
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 26 آبان 1394 1394/09/23
گزارش عملکرد براي دوره مياني 9ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1394 1394/06/22
صورتهاي مالي براي دوره مياني 9ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1394 1394/06/22
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1394 - حسابرسی شده 1394/04/29
گزارش عملکرد براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1394 1394/03/23
صورتهاي مالي براي دوره مياني 6ماهه منتهي به 26 اردیبهشت ماه 1394 -حسابرسی نشده 1394/03/20
آگهی مربوط به تغییر کارمزد متولی در روزنامه اطلاعات 1394/02/28
گزارش عملکرد براي دوره مياني 3ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1393 1393/12/24
صورتهاي مالي براي دوره مياني 3ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1393 1393/12/24
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 26/08/1393 (حسابرسی شده) 1393/10/23
صورتهای مالی برای دوره مالی 90 روزه منتهی به 26 آبان 93 - حسابرسی نشده 1393/09/25
گزارش عملکرد برای دوره مالی 90 روزه منتهی به 26 آبان 93 1393/09/25
صورتهای مالی برای دوره 275 روزه منتهی به 28مرداد 93 - حسابرسی نشده 1393/09/25
گزارش عملکرد برای دوره 275 روزه منتهی به 28مرداد 93 1393/09/25
آگهی تغییر نام صندوق 1393/07/06
صورت های مالی برای دوره میانی نه ماهه منتهی به 26 مرداد 93 1393/06/23
گزارش عملکرد برای دوره میانی نه ماهه منتهی به 26 مرداد 93 1393/06/23
گزارش عملکرد نه ماهه منتهي به 26/05/1393 1393/06/22
صورت هاي مالي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 26 ارديبهشت ماه 1393 - حسابرسي شده 1393/03/20
صورت هاي مالي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 26 ارديبهشت ماه 1393 -حسابرسي نشده 1393/03/18
گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 26/02/1393 1393/03/10
صورت هاي مالي براي دوره مياني 3 ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1392 1392/12/21
گزارش عملکرد سه ماهه منتهي به 26/11/1392 1392/12/20
صورت هاي مالي براي دوره مياني 3 ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1391 1392/12/17
آگهي افزايش سقف واحد هاي سرمايه گذاري مشترک فارابي 1392/12/14
صورت هاي مالي براي دوره مياني 3 ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1390 1392/11/28
صورت هاي مالي براي دوره مياني 3 ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1389 1392/11/08
صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 26 آبان ماه 1392 - حسابرسي شده 1392/10/30
صورت هاي مالي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 26 ارديبهشت ماه 1392 -حسابرسي نشده 1392/10/22
صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 26 آبان ماه 1392 - حسابرسي نشده 1392/10/15
آگهي تغييرات صندوق 1392/09/29
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره سه ماهه منتهي به 26/11/1391 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به 26/02/1392 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره سه ماهه منتهي به 26/11/1388 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره سه ماهه منتهي به 26/11/1390 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به 26/08/1391 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره نه ماهه منتهي به 26/05/1391 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره نه ماهه منتهي به 26/05/1389 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به 26/02/1389 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به 26/08/1392 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره نه ماهه منتهي به 26/05/1392 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به 26/02/1391 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به 26/08/1390 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره نه ماهه منتهي به 26/05/1390 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره شش ماهه منتهي به 26/02/1390 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي سال مالي منتهي به 26/08/1389 1392/09/20
خلاصه عملکرد صندوق براي دوره سه ماهه منتهي به 26/11/1389 1392/09/20
صورت هاي مالي براي دوره مياني 3 ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1388 1392/09/18
صورت هاي مالي براي دوره مياني 9 ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1392 1392/09/18
صورت هاي مالي براي دوره مياني 9 ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1391 1392/09/12
صورت هاي مالي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 26 ارديبهشت ماه 1389 1392/09/12
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهي به 26/02/1392 1392/09/09
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهي به 26/05/1391 1392/09/09
گزارش عملکرد سه ماهه منتهي به 26/11/1391 1392/09/09
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهي به 26/05/1392 1392/09/09
گزارش عملکرد يکساله منتهي به 26/08/1391 1392/09/09
گزارش عملکرد يکساله منتهي به 26/08/1392 1392/09/09
صورت هاي مالي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 26 ارديبهشت ماه 1392 1392/08/01
گزارش عملکرد 26/02/1391 1392/06/09
گزارش عملکرد 26/11/1390 1392/06/09
گزارش عملکرد 6 ماهه 26/02/1389 1392/06/09
گزارش عملکرد3 ماهه 26/11/1388 1392/06/09
گزارش عملکرد يکساله دوم 26/08/1390 1392/06/09
گزارش عملکرد 9 ماهه 26/05/1390 1392/06/09
گزارش عملکرد 3 ماهه 26/11/1389 1392/06/09
گزارش عملکرد يکساله اول 26/08/1389 1392/06/09
گزارش عملکرد 9 ماهه26/05/1389 1392/06/09
گزارش عملکرد 6ماهه 26/02/1390 1392/06/09
صورت هاي مالي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 26 ارديبهشت ماه 1390 1392/06/03
صورت هاي مالي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 26 ارديبهشت ماه 1391 1392/06/03
صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 26 آبان ماه 1390 1392/06/03
صورت هاي مالي براي دوره مياني 9 ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1390 1392/06/03
صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 26 آبان ماه 1389 1392/06/03
صورت هاي مالي براي دوره مياني 9 ماهه منتهي به 26 مرداد ماه 1389 1392/06/03
صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 26 آبان ماه 1391 1391/12/20
صورت هاي مالي براي دوره مياني 3 ماهه منتهي به 26 بهمن ماه 1391 1391/12/17
صورت مالي يکساله منتهي به 26/08/1390 1391/09/01
صورت مالي 6 ماهه منتهي به 26/2/1391 1391/09/01
صورت مالي 6 ماهه منتهي به 26/02/1390 1391/09/01