نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/26
کل خالص ارزش دارائی ها 6,387,385,020,334 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,141,495 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,141,495 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,149,434 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,595,630

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/09/01

مدیر صندوق:

كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

حسين جعفري زاده، محسن قادري، رضا محمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا