نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/31
کل خالص ارزش دارائی ها 5,771,347,184,643 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,087,175 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,087,175 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,094,386 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,308,571

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

محسن قادري، سميه صفري، الياس مبرهن

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا