نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/12
کل خالص ارزش دارائی ها 7,262,121,062,481 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,176,409 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,176,409 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,184,622 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,173,123

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/09/01

مدیر صندوق:

كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

حسين جعفري زاده، محسن قادري، رضا محمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان