بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 203,277 91.05 687,228 83.26 737,243 77.43 870,564 89.77
اوراق مشارکت 4,664 2.09 502 0.06 502 0.05 470 0.05
سپرده بانکی 4,522 2.03 69,096 8.37 80,580 8.46 56,367 5.81
وجه نقد 31 0.01 37 0 27 0 50 0.01
سایر دارایی ها 10,360 4.64 68,568 8.31 133,752 14.05 42,366 4.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 78,185 35.02 230,471 27.92 260,772 27.39 279,589 28.83