بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 226,742 91.09 959,942 87.25 1,120,433 89.8 1,004,822 86.54
اوراق مشارکت 4,552 1.83 492 0.04 494 0.04 498 0.04
سپرده بانکی 5,152 2.07 45,851 4.17 27,211 2.18 14,252 1.23
وجه نقد 31 0.01 31 0 30 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 12,085 4.85 93,903 8.53 99,563 7.98 141,532 12.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 84,069 33.77 284,488 25.86 301,139 24.13 314,684 27.1