بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/23
کل خالص ارزش دارائی ها 1,149,884,511,581 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 33,102,585 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 33,102,585 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 33,522,557 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 34,737

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/09/01

مدیر صندوق:

كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

حسين جعفري زاده، محسن قادري، رضا محمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان